Algemeen Pedagogisch Beleid

DOK13 heeft als doelstelling: het bieden van voldoende en kwalitatief verantwoorde kinderopvang. Kwalitatief verantwoorde opvang moet getoetst kunnen worden aan het pedagogisch beleid.  In het pedagogisch beleid staat hoe DOK13 om wil gaan met de kinderen die aan de medewerkers zijn toevertrouwd.
Het pedagogisch beleid van DOK13 biedt een raamwerk met pedagogische uitgangspunten, die op elke vestiging worden gehanteerd.

Kort samengevat:

  • Veilige basis, kinderen moeten zichzelf zijn
  • Een goed contact met ouders is van groot belang en geeft medewerkers de gelegenheid de opvoeding met ouders te delen en waar gewenst en mogelijk op elkaar af te stemmen.
  • De ruimte en inrichting dragen in belangrijke mate bij aan een veilige sfeer.
  • Medewerkers hebben respect voor autonomie van kinderen. Ze geven de kinderen ruimte voor eigen ideeën en wensen en gaan daar serieus op in.

 

Per vestiging is er pedagogisch beleidsplan die aansluit op het pedagogisch beleid van de desbetreffende school.

DOK13
Postbus 51
7240 AB Lochem
KvK 08224017
T: 06-50264881
E: